OZE Zakrzew » O Projekcie
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Zakrzew > O Projekcie

„ Odnawialne źródła energii w gminie Zakrzew etap II”

 

Projekt dofinansowany i  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Opis projektu

Projekt  jest  zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w powiecie lubelskim, w gminie Zakrzew. Teren projektu obejmuje 15 miejscowości w gminie Zakrzew,  zakłada instalację 216 szt. zestawów kolektorów słonecznych  do przygotowania ciepłej wody użytkowej, o łącznej mocy 0,8619MW (141 szt. instalacji o mocy 3,4kW i 75 szt. o mocy 5,1kW), usytuowanych na dachach  i ścianach budynków mieszkalnych. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców (grupa docelowa) korzystających z efektów realizacji  projektu wyniesie ok.700  osób  w 216 obiektach. Instalacje, przez  okres trwałości projektu (5 lat) pozostaną własnością gminy Zakrzew. Instalacje zostaną usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych,  z którymi gmina Zakrzew podpisała umowy użyczenia.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii  na terenie Gminy Zakrzew.

Cele szczegółowe:

CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu  udziału energii ze źródeł odnawialnych .

CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie projektu wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu – 2 265 225,60 złotych.

Wkład EFRR – 1 720 740,00  złotych.


Czym są odnawialne źródła energii

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych.

 


Jakie są korzyści z odnawialnych źródeł energii?

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku.